Leveringsvoorwaarden van Sign & Line belettering(verkorte versie) ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††   Terug
(de volledige voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland).

Artikel 1: Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.
b. Leverancier: Sign & Line belettering v.o.f.
c. Informatiedragers : magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2.2. Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voorzover niet in strijd met onze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden, is het in deze verkoopvoorwaarden bepaalde bindend.

Artikel 3: Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Annulering
De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn steeds strikt netto, exclusief omzetbelasting (B.T.W.).

Artikel 6: Prijswijzigingen
6.2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

Artikel 7: Betalingstermijn
7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
7.2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van DTP-werk en proeven.
7.4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze vanaf de factuurdatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
7.5. Alle invorderingskosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 70,- euro.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
8.1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
8.5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

Artikel 9: Termijn van levering
9.1. Leveringstermijnen gelden bij benadering, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
10.1. De opdrachtgever dient na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en dient de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. E.e.a. binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
10.2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
12.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
12.4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 13: Afwijkingen
13.1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

Artikel 14: Auteursrechten etc.
14.1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriŽle eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
14.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

Artikel 15: Eigendom productiemiddelen etc.
15.1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, micro- en macromontages, zeefdrukvormen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

Artikel 16: Eigendom opdrachtgever
16.3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Artikel 17: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
17.1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter belettering of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

Artikel 18: Overmacht
18.1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld.
18.2. Dit geeft de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 19: Aansprakelijkheid
19.2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
19.5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 20: Toepasselijk recht
Op alle offertes of overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. †††††††† †††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
  Terug